لطفا کمی صبر کنید !!

سبد خرید خالی میباشد
سبد خرید پرداخت
انتخاب موضوع
 • ویدئوها
  • ویدئو مقاله
   • پزشکی
   • زیست شناسی
   • علوم اعصاب
   • مهندسی زیستی
   • مهندسی
   • ایمنی شناسی و عفونت
   • شیمی
   • رفتارشناسی
   • ژنتیک
   • بیوشیمی
   • تحقیقات سرطان
  • ویدئو
   • ویدئو پزشکی
    • ویدئو های معاینات فیزیکی
    • مهارت های بالینی هدفمند
    • ملزومات معاینات فیزیکی 1
    • ملزومات معاینات فیزیکی 2
   • ویدئو زیست شناسی پایه
    • ویدئو روش های آزمایشگاهی اصلی
    • ویدئو روش های پایه در زیست شناسی سلولی و مولکولی
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 1 - مخمر، Drosophila و C. elegans
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 2 - موش، زبراماهی و جوجه
   • زیست شناسی پیشرفته
    • ویدئو ملزومات علوم اعصاب
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی تکوینی
    • ویدئو ملزومات ژنتیک
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی سلولی
   • علوم محیطی
    • ملزومات علوم زمین شناسی
    • ملزومات میکروبیولوژی محیطی
    • ملزومات علوم محیطی
   • ویدئو شیمی
    • ملزومات شیمی عمومی
    • ملزومات شیمی ارگانیک
    • ملزومات شیمی تجزیه
  • انیمیشن
   • انیمیشن پزشکی
 • کتاب
  • کتاب پزشکی
  • کتاب شیمی
  • کتاب علوم تغذیه و مواد غذایی
  • کتاب زیست پزشکی
  • کتاب علوم محیطی
  • کتاب روانشناسی
  • کتاب بهداشت عمومی
  • کتاب معماری و طراحی

مجموعه ویدئو مقاله - مهندسی زیستی

A Guide to Structured Illumination TIRF Microscopy at High Speed with Multiple Colors
Publish Date : 2016-05-30

A Guide to Structured Illumination TIRF Microscopy at High Speed with Multiple Colors

قیمت : 12000 تومان
ویدئو مقاله
Tissue Engineering by Intrinsic Vascularization in an In Vivo Tissue Engineering Chamber
Publish Date : 2016-05-30

Tissue Engineering by Intrinsic Vascularization in an In Vivo Tissue Engineering Chamber

قیمت : 12000 تومان
ویدئو مقاله
Fabrication of a Functionalized Magnetic Bacterial Nanocellulose with Iron Oxide Nanoparticles
Publish Date : 2016-05-26

Fabrication of a Functionalized Magnetic Bacterial Nanocellulose with Iron Oxide Nanoparticles

قیمت : 12000 تومان
ویدئو مقاله
Forming Giant-sized Polymersomes Using Gel-assisted Rehydration
Publish Date : 2016-05-26

Forming Giant-sized Polymersomes Using Gel-assisted Rehydration

قیمت : 12000 تومان
ویدئو مقاله
Hollow Fiber Bioreactors for In Vivo-like Mammalian Tissue Culture
Publish Date : 2016-05-26

Hollow Fiber Bioreactors for In Vivo-like Mammalian Tissue Culture

قیمت : 12000 تومان
ویدئو مقاله
A Microfluidic Model of Biomimetically Breathing Pulmonary Acinar Airways
Publish Date : 2016-05-09

A Microfluidic Model of Biomimetically Breathing Pulmonary Acinar Airways

قیمت : 12000 تومان
ویدئو مقاله
Preparation and Analysis of In Vitro Three Dimensional Breast Carcinoma Surrogates
Publish Date : 2016-05-09

Preparation and Analysis of In Vitro Three Dimensional Breast Carcinoma Surrogates

قیمت : 12000 تومان
ویدئو مقاله
Preparation of 3D Collagen Gels and Microchannels for the Study of 3D Interactions In Vivo
Publish Date : 2016-05-09

Preparation of 3D Collagen Gels and Microchannels for the Study of 3D Interactions In Vivo

قیمت : 12000 تومان
ویدئو مقاله
Generation of ESC-derived Mouse Airway Epithelial Cells Using Decellularized Lung Scaffolds
Publish Date : 2016-05-05

Generation of ESC-derived Mouse Airway Epithelial Cells Using Decellularized Lung Scaffolds

قیمت : 12000 تومان
ویدئو مقاله
Multicolor Fluorescence Detection for Droplet Microfluidics Using Optical Fibers
Publish Date : 2016-05-05

Multicolor Fluorescence Detection for Droplet Microfluidics Using Optical Fibers

قیمت : 12000 تومان
ویدئو مقاله
Preparation and Photoacoustic Analysis of Cellular Vehicles Containing Gold Nanorods
Publish Date : 2016-05-02

Preparation and Photoacoustic Analysis of Cellular Vehicles Containing Gold Nanorods

قیمت : 12000 تومان
ویدئو مقاله
A Protocol for Bioinspired Design: A Ground Sampler Based on Sea Urchin Jaws
Publish Date : 2016-04-24

A Protocol for Bioinspired Design: A Ground Sampler Based on Sea Urchin Jaws

قیمت : 12000 تومان
ویدئو مقاله
Bioprinting Cellularized Constructs Using a Tissue-specific Hydrogel Bioink
Publish Date : 2016-04-21

Bioprinting Cellularized Constructs Using a Tissue-specific Hydrogel Bioink

قیمت : 12000 تومان
ویدئو مقاله
Preparation of Silicon Nanowire Field-effect Transistor for Chemical and Biosensing Applications
Publish Date : 2016-04-21

Preparation of Silicon Nanowire Field-effect Transistor for Chemical and Biosensing Applications

قیمت : 12000 تومان
ویدئو مقاله
Studying Protein Function and the Role of Altered Protein Expression by Antibody Interference and Three-dimensional Reconstructions
Publish Date : 2016-04-21

Studying Protein Function and the Role of Altered Protein Expression by Antibody Interference and Three-dimensional Reconstructions

قیمت : 12000 تومان
ویدئو مقاله
Fully Automated Centrifugal Microfluidic Device for Ultrasensitive Protein Detection from Whole Blood
Publish Date : 2016-04-16

Fully Automated Centrifugal Microfluidic Device for Ultrasensitive Protein Detection from Whole Blood

قیمت : 12000 تومان
ویدئو مقاله
Microbiologically Induced Calcite Precipitation Mediated by Sporosarcina pasteurii
Publish Date : 2016-04-16

Microbiologically Induced Calcite Precipitation Mediated by Sporosarcina pasteurii

قیمت : 12000 تومان
ویدئو مقاله
A Combined 3D Tissue Engineered In Vitro/In Silico Lung Tumor Model for Predicting Drug Effectiveness in Specific Mutational Backgrounds
Publish Date : 2016-04-06

A Combined 3D Tissue Engineered In Vitro/In Silico Lung Tumor Model for Predicting Drug Effectiveness in Specific Mutational Backgrounds

قیمت : 12000 تومان
ویدئو مقاله
Development of an In Vitro Ocular Platform to Test Contact Lenses
Publish Date : 2016-04-06

Development of an In Vitro Ocular Platform to Test Contact Lenses

قیمت : 12000 تومان
ویدئو مقاله
Fast Enzymatic Processing of Proteins for MS Detection with a Flow-through Microreactor
Publish Date : 2016-04-06

Fast Enzymatic Processing of Proteins for MS Detection with a Flow-through Microreactor

قیمت : 12000 تومان
ویدئو مقاله

Scienceup شامل 4800 ویدئو آموزشی با کیفیت می باشد و روزانه 20 ویدئو به سایت اضافه می شود

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت باربد رایانه اکسین می باشد.