لطفا کمی صبر کنید !!

سبد خرید خالی میباشد
سبد خرید پرداخت
انتخاب موضوع
 • ویدئوها
  • ویدئو مقاله
   • پزشکی
   • زیست شناسی
   • علوم اعصاب
   • مهندسی زیستی
   • مهندسی
   • ایمنی شناسی و عفونت
   • شیمی
   • رفتارشناسی
   • ژنتیک
   • بیوشیمی
   • تحقیقات سرطان
  • ویدئو
   • ویدئو پزشکی
    • ویدئو های معاینات فیزیکی
    • مهارت های بالینی هدفمند
    • ملزومات معاینات فیزیکی 1
    • ملزومات معاینات فیزیکی 2
   • ویدئو زیست شناسی پایه
    • ویدئو روش های آزمایشگاهی اصلی
    • ویدئو روش های پایه در زیست شناسی سلولی و مولکولی
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 1 - مخمر، Drosophila و C. elegans
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 2 - موش، زبراماهی و جوجه
   • زیست شناسی پیشرفته
    • ویدئو ملزومات علوم اعصاب
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی تکوینی
    • ویدئو ملزومات ژنتیک
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی سلولی
   • علوم محیطی
    • ملزومات علوم زمین شناسی
    • ملزومات میکروبیولوژی محیطی
    • ملزومات علوم محیطی
   • ویدئو شیمی
    • ملزومات شیمی عمومی
    • ملزومات شیمی ارگانیک
    • ملزومات شیمی تجزیه
  • انیمیشن
   • انیمیشن پزشکی
 • کتاب
  • کتاب پزشکی
  • کتاب شیمی
  • کتاب علوم تغذیه و مواد غذایی
  • کتاب زیست پزشکی
  • کتاب علوم محیطی
  • کتاب روانشناسی
  • کتاب بهداشت عمومی
  • کتاب معماری و طراحی

مجموعه ویدئو مقاله - مهندسی

High Resolution Phonon-assisted Quasi-resonance Fluorescence Spectroscopy
Publish Date : 2016-06-28

High Resolution Phonon-assisted Quasi-resonance Fluorescence Spectroscopy

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Methods for Measuring the Orientation and Rotation Rate of 3D-printed Particles in Turbulence
Publish Date : 2016-06-24

Methods for Measuring the Orientation and Rotation Rate of 3D-printed Particles in Turbulence

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
In Depth Analyses of LEDs by a Combination of X-ray Computed Tomography (CT) and Light Microscopy (LM) Correlated with Scanning Electron Microscopy (SEM)
Publish Date : 2016-06-16

In Depth Analyses of LEDs by a Combination of X-ray Computed Tomography (CT) and Light Microscopy (LM) Correlated with Scanning Electron Microscopy (SEM)

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Design and Use of a Full Flow Sampling System (FFS) for the Quantification of Methane Emissions
Publish Date : 2016-06-12

Design and Use of a Full Flow Sampling System (FFS) for the Quantification of Methane Emissions

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Emission Spectroscopic Boundary Layer Investigation during Ablative Material Testing in Plasmatron
Publish Date : 2016-06-09

Emission Spectroscopic Boundary Layer Investigation during Ablative Material Testing in Plasmatron

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Frequency Mixing Magnetic Detection Scanner for Imaging Magnetic Particles in Planar Samples
Publish Date : 2016-06-09

Frequency Mixing Magnetic Detection Scanner for Imaging Magnetic Particles in Planar Samples

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Experimental Methodology for Estimation of Local Heat Fluxes and Burning Rates in Steady Laminar Boundary Layer Diffusion Flames
Publish Date : 2016-06-01

Experimental Methodology for Estimation of Local Heat Fluxes and Burning Rates in Steady Laminar Boundary Layer Diffusion Flames

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Colloidal Synthesis of Nanopatch Antennas for Applications in Plasmonics and Nanophotonics
Publish Date : 2016-05-28

Colloidal Synthesis of Nanopatch Antennas for Applications in Plasmonics and Nanophotonics

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Comprehensive Characterization of Extended Defects in Semiconductor Materials by a Scanning Electron Microscope
Publish Date : 2016-05-28

Comprehensive Characterization of Extended Defects in Semiconductor Materials by a Scanning Electron Microscope

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Free-form Light Actuators — Fabrication and Control of Actuation in Microscopic Scale
Publish Date : 2016-05-25

Free-form Light Actuators — Fabrication and Control of Actuation in Microscopic Scale

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Fabrication and Characterization of Superconducting Resonators
Publish Date : 2016-05-21

Fabrication and Characterization of Superconducting Resonators

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Indirect Fabrication of Lattice Metals with Thin Sections Using Centrifugal Casting
Publish Date : 2016-05-14

Indirect Fabrication of Lattice Metals with Thin Sections Using Centrifugal Casting

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Digital Printing of Titanium Dioxide for Dye Sensitized Solar Cells
Publish Date : 2016-05-04

Digital Printing of Titanium Dioxide for Dye Sensitized Solar Cells

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Experimental Methods for Investigation of Shape Memory Based Elastocaloric Cooling Processes and Model Validation
Publish Date : 2016-05-02

Experimental Methods for Investigation of Shape Memory Based Elastocaloric Cooling Processes and Model Validation

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Resonance Raman Spectroscopy of Extreme Nanowires and Other 1D Systems
Publish Date : 2016-04-28

Resonance Raman Spectroscopy of Extreme Nanowires and Other 1D Systems

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Characterization of Full Set Material Constants and Their Temperature Dependence for Piezoelectric Materials Using Resonant Ultrasound Spectroscopy
Publish Date : 2016-04-27

Characterization of Full Set Material Constants and Their Temperature Dependence for Piezoelectric Materials Using Resonant Ultrasound Spectroscopy

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
In Vitro Culture of Epicardial Cells From Mouse Embryonic Heart
Publish Date : 2016-04-27

In Vitro Culture of Epicardial Cells From Mouse Embryonic Heart

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Data Acquisition Protocol for Determining Embedded Sensitivity Functions
Publish Date : 2016-04-20

Data Acquisition Protocol for Determining Embedded Sensitivity Functions

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Writing Bragg Gratings in Multicore Fibers
Publish Date : 2016-04-20

Writing Bragg Gratings in Multicore Fibers

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Use of a Multi-compartment Dynamic Single Enzyme Phantom for Studies of Hyperpolarized Magnetic Resonance Agents
Publish Date : 2016-04-15

Use of a Multi-compartment Dynamic Single Enzyme Phantom for Studies of Hyperpolarized Magnetic Resonance Agents

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله

Scienceup شامل 4800 ویدئو آموزشی با کیفیت می باشد و روزانه 20 ویدئو به سایت اضافه می شود

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت باربد رایانه اکسین می باشد.