لطفا کمی صبر کنید !!

سبد خرید خالی میباشد
سبد خرید پرداخت
انتخاب موضوع
 • ویدئوها
  • ویدئو مقاله
   • پزشکی
   • زیست شناسی
   • علوم اعصاب
   • مهندسی زیستی
   • مهندسی
   • ایمنی شناسی و عفونت
   • شیمی
   • رفتارشناسی
   • ژنتیک
   • بیوشیمی
   • تحقیقات سرطان
  • ویدئو
   • ویدئو پزشکی
    • ویدئو های معاینات فیزیکی
    • مهارت های بالینی هدفمند
    • ملزومات معاینات فیزیکی 1
    • ملزومات معاینات فیزیکی 2
   • ویدئو زیست شناسی پایه
    • ویدئو روش های آزمایشگاهی اصلی
    • ویدئو روش های پایه در زیست شناسی سلولی و مولکولی
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 1 - مخمر، Drosophila و C. elegans
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 2 - موش، زبراماهی و جوجه
   • زیست شناسی پیشرفته
    • ویدئو ملزومات علوم اعصاب
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی تکوینی
    • ویدئو ملزومات ژنتیک
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی سلولی
   • علوم محیطی
    • ملزومات علوم زمین شناسی
    • ملزومات میکروبیولوژی محیطی
    • ملزومات علوم محیطی
   • ویدئو شیمی
    • ملزومات شیمی عمومی
    • ملزومات شیمی ارگانیک
    • ملزومات شیمی تجزیه
  • انیمیشن
   • انیمیشن پزشکی
 • کتاب
  • کتاب پزشکی
  • کتاب شیمی
  • کتاب علوم تغذیه و مواد غذایی
  • کتاب زیست پزشکی
  • کتاب علوم محیطی
  • کتاب روانشناسی
  • کتاب بهداشت عمومی
  • کتاب معماری و طراحی

مجموعه ویدئو مقاله - شیمی

Characterization, Quantification and Compound-specific Isotopic Analysis of Pyrogenic Carbon Using Benzene Polycarboxylic Acids (BPCA)
Publish Date : 2016-05-16

Characterization, Quantification and Compound-specific Isotopic Analysis of Pyrogenic Carbon Using Benzene Polycarboxylic Acids (BPCA)

قیمت : 14000 تومان
ویدئو مقاله
Synthesis of Ligand-free CdS Nanoparticles within a Sulfur Copolymer Matrix
Publish Date : 2016-05-01

Synthesis of Ligand-free CdS Nanoparticles within a Sulfur Copolymer Matrix

قیمت : 14000 تومان
ویدئو مقاله
Encapsulation of Cancer Therapeutic Agent Dacarbazine Using Nanostructured Lipid Carrier
Publish Date : 2016-04-26

Encapsulation of Cancer Therapeutic Agent Dacarbazine Using Nanostructured Lipid Carrier

قیمت : 14000 تومان
ویدئو مقاله
Post Column Derivatization Using Reaction Flow High Performance Liquid Chromatography Columns
Publish Date : 2016-04-26

Post Column Derivatization Using Reaction Flow High Performance Liquid Chromatography Columns

قیمت : 14000 تومان
ویدئو مقاله
Atom Transfer Radical Polymerization of Functionalized Vinyl Monomers Using Perylene as a Visible Light Photocatalyst
Publish Date : 2016-04-22

Atom Transfer Radical Polymerization of Functionalized Vinyl Monomers Using Perylene as a Visible Light Photocatalyst

قیمت : 14000 تومان
ویدئو مقاله
Immobilization of Multi-biocatalysts in Alginate Beads for Cofactor Regeneration and Improved Reusability
Publish Date : 2016-04-22

Immobilization of Multi-biocatalysts in Alginate Beads for Cofactor Regeneration and Improved Reusability

قیمت : 14000 تومان
ویدئو مقاله
Synthesis and Characterization of Supramolecular Colloids
Publish Date : 2016-04-22

Synthesis and Characterization of Supramolecular Colloids

قیمت : 14000 تومان
ویدئو مقاله
Standards for Quantitative Metalloproteomic Analysis Using Size Exclusion ICP-MS
Publish Date : 2016-04-13

Standards for Quantitative Metalloproteomic Analysis Using Size Exclusion ICP-MS

قیمت : 14000 تومان
ویدئو مقاله
Synthesis of Zeolites Using the ADOR (Assembly-Disassembly-Organization-Reassembly) Route
Publish Date : 2016-04-03

Synthesis of Zeolites Using the ADOR (Assembly-Disassembly-Organization-Reassembly) Route

قیمت : 14000 تومان
ویدئو مقاله
Sequencing of Plant Wall Heteroxylans Using Enzymic, Chemical (Methylation) and Physical (Mass Spectrometry, Nuclear Magnetic Resonance) Techniques
Publish Date : 2016-03-24

Sequencing of Plant Wall Heteroxylans Using Enzymic, Chemical (Methylation) and Physical (Mass Spectrometry, Nuclear Magnetic Resonance) Techniques

قیمت : 14000 تومان
ویدئو مقاله
Water in Oil Emulsions: A New System for Assembling Water-soluble Chlorophyll-binding Proteins with Hydrophobic Pigments
Publish Date : 2016-03-21

Water in Oil Emulsions: A New System for Assembling Water-soluble Chlorophyll-binding Proteins with Hydrophobic Pigments

قیمت : 14000 تومان
ویدئو مقاله
An ELISA Based Binding and Competition Method to Rapidly Determine Ligand-receptor Interactions
Publish Date : 2016-03-14

An ELISA Based Binding and Competition Method to Rapidly Determine Ligand-receptor Interactions

قیمت : 14000 تومان
ویدئو مقاله
A Quantitative Glycomics and Proteomics Combined Purification Strategy
Publish Date : 2016-03-08

A Quantitative Glycomics and Proteomics Combined Purification Strategy

قیمت : 14000 تومان
ویدئو مقاله
Preparation of Carbon Nanosheets at Room Temperature
Publish Date : 2016-03-08

Preparation of Carbon Nanosheets at Room Temperature

قیمت : 14000 تومان
ویدئو مقاله
Synthesis, Characterization, and Functionalization of Hybrid Au/CdS and Au/ZnS Core/Shell Nanoparticles
Publish Date : 2016-03-02

Synthesis, Characterization, and Functionalization of Hybrid Au/CdS and Au/ZnS Core/Shell Nanoparticles

قیمت : 14000 تومان
ویدئو مقاله
CN-GELFrEE - Clear Native Gel-eluted Liquid Fraction Entrapment Electrophoresis
Publish Date : 2016-02-29

CN-GELFrEE - Clear Native Gel-eluted Liquid Fraction Entrapment Electrophoresis

قیمت : 14000 تومان
ویدئو مقاله
Deacetylation Assays to Unravel the Interplay between Sirtuins (SIRT2) and Specific Protein-substrates
Publish Date : 2016-02-27

Deacetylation Assays to Unravel the Interplay between Sirtuins (SIRT2) and Specific Protein-substrates

قیمت : 14000 تومان
ویدئو مقاله
Synthesis of Poly(N-isopropylacrylamide) Janus Microhydrogels for Anisotropic Thermo-responsiveness and Organophilic/Hydrophilic Loading Capability
Publish Date : 2016-02-27

Synthesis of Poly(N-isopropylacrylamide) Janus Microhydrogels for Anisotropic Thermo-responsiveness and Organophilic/Hydrophilic Loading Capability

قیمت : 14000 تومان
ویدئو مقاله
Dissolution Dynamic Nuclear Polarization Instrumentation for Real-time Enzymatic Reaction Rate Measurements by NMR
Publish Date : 2016-02-23

Dissolution Dynamic Nuclear Polarization Instrumentation for Real-time Enzymatic Reaction Rate Measurements by NMR

قیمت : 14000 تومان
ویدئو مقاله
Synthesis and Reaction Chemistry of Nanosize Monosodium Titanate
Publish Date : 2016-02-23

Synthesis and Reaction Chemistry of Nanosize Monosodium Titanate

قیمت : 14000 تومان
ویدئو مقاله

Scienceup شامل 4800 ویدئو آموزشی با کیفیت می باشد و روزانه 20 ویدئو به سایت اضافه می شود

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت باربد رایانه اکسین می باشد.