لطفا کمی صبر کنید !!

سبد خرید خالی میباشد
سبد خرید پرداخت
انتخاب موضوع
 • ویدئوها
  • ویدئو مقاله
   • پزشکی
   • زیست شناسی
   • علوم اعصاب
   • مهندسی زیستی
   • مهندسی
   • ایمنی شناسی و عفونت
   • شیمی
   • رفتارشناسی
   • ژنتیک
   • بیوشیمی
   • تحقیقات سرطان
  • ویدئو
   • ویدئو پزشکی
    • ویدئو های معاینات فیزیکی
    • مهارت های بالینی هدفمند
    • ملزومات معاینات فیزیکی 1
    • ملزومات معاینات فیزیکی 2
   • ویدئو زیست شناسی پایه
    • ویدئو روش های آزمایشگاهی اصلی
    • ویدئو روش های پایه در زیست شناسی سلولی و مولکولی
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 1 - مخمر، Drosophila و C. elegans
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 2 - موش، زبراماهی و جوجه
   • زیست شناسی پیشرفته
    • ویدئو ملزومات علوم اعصاب
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی تکوینی
    • ویدئو ملزومات ژنتیک
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی سلولی
   • علوم محیطی
    • ملزومات علوم زمین شناسی
    • ملزومات میکروبیولوژی محیطی
    • ملزومات علوم محیطی
   • ویدئو شیمی
    • ملزومات شیمی عمومی
    • ملزومات شیمی ارگانیک
    • ملزومات شیمی تجزیه
  • انیمیشن
   • انیمیشن پزشکی
 • کتاب
  • کتاب پزشکی
  • کتاب شیمی
  • کتاب علوم تغذیه و مواد غذایی
  • کتاب زیست پزشکی
  • کتاب علوم محیطی
  • کتاب روانشناسی
  • کتاب بهداشت عمومی
  • کتاب معماری و طراحی

مجموعه ویدئو مقاله - ژنتیک

Optogenetic Random Mutagenesis Using Histone-miniSOG in C. elegans
Publish Date : 2016-11-14

Optogenetic Random Mutagenesis Using Histone-miniSOG in C. elegans

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Parallel Measurement of Circadian Clock Gene Expression and Hormone Secretion in Human Primary Cell Cultures
Publish Date : 2016-11-11

Parallel Measurement of Circadian Clock Gene Expression and Hormone Secretion in Human Primary Cell Cultures

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Tools to Study the Role of Architectural Protein HMGB1 in the Processing of Helix Distorting, Site-specific DNA Interstrand Crosslinks
Publish Date : 2016-11-10

Tools to Study the Role of Architectural Protein HMGB1 in the Processing of Helix Distorting, Site-specific DNA Interstrand Crosslinks

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Methyl-binding DNA capture Sequencing for Patient Tissues
Publish Date : 2016-10-31

Methyl-binding DNA capture Sequencing for Patient Tissues

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Subtyping of Campylobacter jejuni ssp. doylei Isolates Using Mass Spectrometry-based PhyloProteomics (MSPP)
Publish Date : 2016-10-30

Subtyping of Campylobacter jejuni ssp. doylei Isolates Using Mass Spectrometry-based PhyloProteomics (MSPP)

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Monitoring Spatial Segregation in Surface Colonizing Microbial Populations
Publish Date : 2016-10-29

Monitoring Spatial Segregation in Surface Colonizing Microbial Populations

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
In Situ Labeling of Mitochondrial DNA Replication in Drosophila Adult Ovaries by EdU Staining
Publish Date : 2016-10-15

In Situ Labeling of Mitochondrial DNA Replication in Drosophila Adult Ovaries by EdU Staining

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Merging Absolute and Relative Quantitative PCR Data to Quantify STAT3 Splice Variant Transcripts
Publish Date : 2016-10-09

Merging Absolute and Relative Quantitative PCR Data to Quantify STAT3 Splice Variant Transcripts

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Laser-assisted Cytoplasmic Microinjection in Livestock Zygotes
Publish Date : 2016-10-05

Laser-assisted Cytoplasmic Microinjection in Livestock Zygotes

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
The Terroir Concept Interpreted through Grape Berry Metabolomics and Transcriptomics
Publish Date : 2016-10-05

The Terroir Concept Interpreted through Grape Berry Metabolomics and Transcriptomics

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
The Use of Induced Somatic Sector Analysis (ISSA) for Studying Genes and Promoters Involved in Wood Formation and Secondary Stem Development
Publish Date : 2016-10-05

The Use of Induced Somatic Sector Analysis (ISSA) for Studying Genes and Promoters Involved in Wood Formation and Secondary Stem Development

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Delivery of Nucleic Acids through Embryo Microinjection in the Worldwide Agricultural Pest Insect, Ceratitis capitata
Publish Date : 2016-10-01

Delivery of Nucleic Acids through Embryo Microinjection in the Worldwide Agricultural Pest Insect, Ceratitis capitata

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Genetic Manipulation of the Plant Pathogen Ustilago maydis to Study Fungal Biology and Plant Microbe Interactions
Publish Date : 2016-09-30

Genetic Manipulation of the Plant Pathogen Ustilago maydis to Study Fungal Biology and Plant Microbe Interactions

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Novel RNA-Binding Proteins Isolation by the RaPID Methodology
Publish Date : 2016-09-30

Novel RNA-Binding Proteins Isolation by the RaPID Methodology

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
A Robotic Platform for High-throughput Protoplast Isolation and Transformation
Publish Date : 2016-09-27

A Robotic Platform for High-throughput Protoplast Isolation and Transformation

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Design and Use of a Low Cost, Automated Morbidostat for Adaptive Evolution of Bacteria Under Antibiotic Drug Selection
Publish Date : 2016-09-27

Design and Use of a Low Cost, Automated Morbidostat for Adaptive Evolution of Bacteria Under Antibiotic Drug Selection

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
RNA Interference-based Investigation of the Function of Heat Shock Protein 27 during Corneal Epithelial Wound Healing
Publish Date : 2016-09-27

RNA Interference-based Investigation of the Function of Heat Shock Protein 27 during Corneal Epithelial Wound Healing

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
The Visual Colorimetric Detection of Multi-nucleotide Polymorphisms on a Pneumatic Droplet Manipulation Platform
Publish Date : 2016-09-27

The Visual Colorimetric Detection of Multi-nucleotide Polymorphisms on a Pneumatic Droplet Manipulation Platform

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Genetic Engineering of an Unconventional Yeast for Renewable Biofuel and Biochemical Production
Publish Date : 2016-09-20

Genetic Engineering of an Unconventional Yeast for Renewable Biofuel and Biochemical Production

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله

Scienceup شامل 4800 ویدئو آموزشی با کیفیت می باشد و روزانه 20 ویدئو به سایت اضافه می شود

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت باربد رایانه اکسین می باشد.