لطفا کمی صبر کنید !!

سبد خرید خالی میباشد
سبد خرید پرداخت
انتخاب موضوع
 • ویدئوها
  • ویدئو مقاله
   • پزشکی
   • زیست شناسی
   • علوم اعصاب
   • مهندسی زیستی
   • مهندسی
   • ایمنی شناسی و عفونت
   • شیمی
   • رفتارشناسی
   • ژنتیک
   • بیوشیمی
   • تحقیقات سرطان
  • ویدئو
   • ویدئو پزشکی
    • ویدئو های معاینات فیزیکی
    • مهارت های بالینی هدفمند
    • ملزومات معاینات فیزیکی 1
    • ملزومات معاینات فیزیکی 2
   • ویدئو زیست شناسی پایه
    • ویدئو روش های آزمایشگاهی اصلی
    • ویدئو روش های پایه در زیست شناسی سلولی و مولکولی
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 1 - مخمر، Drosophila و C. elegans
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 2 - موش، زبراماهی و جوجه
   • زیست شناسی پیشرفته
    • ویدئو ملزومات علوم اعصاب
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی تکوینی
    • ویدئو ملزومات ژنتیک
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی سلولی
   • علوم محیطی
    • ملزومات علوم زمین شناسی
    • ملزومات میکروبیولوژی محیطی
    • ملزومات علوم محیطی
   • ویدئو شیمی
    • ملزومات شیمی عمومی
    • ملزومات شیمی ارگانیک
    • ملزومات شیمی تجزیه
  • انیمیشن
   • انیمیشن پزشکی
 • کتاب
  • کتاب پزشکی
  • کتاب شیمی
  • کتاب علوم تغذیه و مواد غذایی
  • کتاب زیست پزشکی
  • کتاب علوم محیطی
  • کتاب روانشناسی
  • کتاب بهداشت عمومی
  • کتاب معماری و طراحی

مجموعه ویدئو مقاله - تحقیقات سرطان

Testing the Vascular Invasive Ability of Cancer Cells in Zebrafish (Danio Rerio)
Publish Date : 2016-11-03

Testing the Vascular Invasive Ability of Cancer Cells in Zebrafish (Danio Rerio)

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Capture and Release of Viable Circulating Tumor Cells from Blood
Publish Date : 2016-10-28

Capture and Release of Viable Circulating Tumor Cells from Blood

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Operating Procedures of the Electrochemotherapy for Treatment of Tumor in Dogs and Cats
Publish Date : 2016-10-24

Operating Procedures of the Electrochemotherapy for Treatment of Tumor in Dogs and Cats

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Study of Viral Vectors in a Three-dimensional Liver Model Repopulated with the Human Hepatocellular Carcinoma Cell Line HepG2
Publish Date : 2016-10-24

Study of Viral Vectors in a Three-dimensional Liver Model Repopulated with the Human Hepatocellular Carcinoma Cell Line HepG2

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Coculture Assays to Study Macrophage and Microglia Stimulation of Glioblastoma Invasion
Publish Date : 2016-10-20

Coculture Assays to Study Macrophage and Microglia Stimulation of Glioblastoma Invasion

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
A Detailed Protocol for Characterizing the Murine C1498 Cell Line and its Associated Leukemia Mouse Model
Publish Date : 2016-10-14

A Detailed Protocol for Characterizing the Murine C1498 Cell Line and its Associated Leukemia Mouse Model

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Establishment of Cancer Stem Cell Cultures from Human Conventional Osteosarcoma
Publish Date : 2016-10-14

Establishment of Cancer Stem Cell Cultures from Human Conventional Osteosarcoma

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Long-term High-Resolution Intravital Microscopy in the Lung with a Vacuum Stabilized Imaging Window
Publish Date : 2016-10-06

Long-term High-Resolution Intravital Microscopy in the Lung with a Vacuum Stabilized Imaging Window

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
The Drosophila Imaginal Disc Tumor Model: Visualization and Quantification of Gene Expression and Tumor Invasiveness Using Genetic Mosaics
Publish Date : 2016-10-06

The Drosophila Imaginal Disc Tumor Model: Visualization and Quantification of Gene Expression and Tumor Invasiveness Using Genetic Mosaics

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Development and Maintenance of a Preclinical Patient Derived Tumor Xenograft Model for the Investigation of Novel Anti-Cancer Therapies
Publish Date : 2016-09-30

Development and Maintenance of a Preclinical Patient Derived Tumor Xenograft Model for the Investigation of Novel Anti-Cancer Therapies

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Intra-iliac Artery Injection for Efficient and Selective Modeling of Microscopic Bone Metastasis
Publish Date : 2016-09-26

Intra-iliac Artery Injection for Efficient and Selective Modeling of Microscopic Bone Metastasis

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
A Method of Targeted Cell Isolation via Glass Surface Functionalization
Publish Date : 2016-09-20

A Method of Targeted Cell Isolation via Glass Surface Functionalization

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
A Mimic of the Tumor Microenvironment: A Simple Method for Generating Enriched Cell Populations and Investigating Intercellular Communication
Publish Date : 2016-09-20

A Mimic of the Tumor Microenvironment: A Simple Method for Generating Enriched Cell Populations and Investigating Intercellular Communication

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Fluorescent Orthotopic Mouse Model of Pancreatic Cancer
Publish Date : 2016-09-20

Fluorescent Orthotopic Mouse Model of Pancreatic Cancer

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
How to Study Basement Membrane Stiffness as a Biophysical Trigger in Prostate Cancer and Other Age-related Pathologies or Metabolic Diseases
Publish Date : 2016-09-20

How to Study Basement Membrane Stiffness as a Biophysical Trigger in Prostate Cancer and Other Age-related Pathologies or Metabolic Diseases

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله
Next Generation Sequencing for the Detection of Actionable Mutations in Solid and Liquid Tumors
Publish Date : 2016-09-20

Next Generation Sequencing for the Detection of Actionable Mutations in Solid and Liquid Tumors

قیمت : 10000 تومان
ویدئو مقاله

Scienceup شامل 4800 ویدئو آموزشی با کیفیت می باشد و روزانه 20 ویدئو به سایت اضافه می شود

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت باربد رایانه اکسین می باشد.