لطفا کمی صبر کنید !!

سبد خرید خالی میباشد
سبد خرید پرداخت
انتخاب موضوع
 • ویدئوها
  • ویدئو مقاله
   • پزشکی
   • زیست شناسی
   • علوم اعصاب
   • مهندسی زیستی
   • مهندسی
   • ایمنی شناسی و عفونت
   • شیمی
   • رفتارشناسی
   • ژنتیک
   • بیوشیمی
   • تحقیقات سرطان
  • ویدئو
   • ویدئو پزشکی
    • ویدئو های معاینات فیزیکی
    • مهارت های بالینی هدفمند
    • ملزومات معاینات فیزیکی 1
    • ملزومات معاینات فیزیکی 2
   • ویدئو زیست شناسی پایه
    • ویدئو روش های آزمایشگاهی اصلی
    • ویدئو روش های پایه در زیست شناسی سلولی و مولکولی
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 1 - مخمر، Drosophila و C. elegans
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 2 - موش، زبراماهی و جوجه
   • زیست شناسی پیشرفته
    • ویدئو ملزومات علوم اعصاب
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی تکوینی
    • ویدئو ملزومات ژنتیک
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی سلولی
   • علوم محیطی
    • ملزومات علوم زمین شناسی
    • ملزومات میکروبیولوژی محیطی
    • ملزومات علوم محیطی
   • ویدئو شیمی
    • ملزومات شیمی عمومی
    • ملزومات شیمی ارگانیک
    • ملزومات شیمی تجزیه
  • انیمیشن
   • انیمیشن پزشکی
 • کتاب
  • کتاب پزشکی
  • کتاب شیمی
  • کتاب علوم تغذیه و مواد غذایی
  • کتاب زیست پزشکی
  • کتاب علوم محیطی
  • کتاب روانشناسی
  • کتاب بهداشت عمومی
  • کتاب معماری و طراحی

مجموعه ویدئو مقاله - علوم اعصاب

Electrophysiological Method for Recording Intracellular Voltage Responses of Drosophila Photoreceptors and Interneurons to Light Stimuli In Vivo
Publish Date : 2016-06-19

Electrophysiological Method for Recording Intracellular Voltage Responses of Drosophila Photoreceptors and Interneurons to Light Stimuli In Vivo

قیمت : 16000 تومان
ویدئو مقاله
Direct-current Stimulation and Multi-electrode Array Recording of Seizure-like Activity in Mice Brain Slice Preparation
Publish Date : 2016-06-07

Direct-current Stimulation and Multi-electrode Array Recording of Seizure-like Activity in Mice Brain Slice Preparation

قیمت : 16000 تومان
ویدئو مقاله
Correlative Light and Electron Microscopy to Study Microglial Interactions with β-Amyloid Plaques
Publish Date : 2016-06-01

Correlative Light and Electron Microscopy to Study Microglial Interactions with β-Amyloid Plaques

قیمت : 16000 تومان
ویدئو مقاله
Isolation and Cannulation of Cerebral Parenchymal Arterioles
Publish Date : 2016-05-23

Isolation and Cannulation of Cerebral Parenchymal Arterioles

قیمت : 16000 تومان
ویدئو مقاله
Designing, Packaging, and Delivery of High Titer CRISPR Retro and Lentiviruses via Stereotaxic Injection
Publish Date : 2016-05-23

Designing, Packaging, and Delivery of High Titer CRISPR Retro and Lentiviruses via Stereotaxic Injection

قیمت : 16000 تومان
ویدئو مقاله
Extracellular Recording of Neuronal Activity Combined with Microiontophoretic Application of Neuroactive Substances in Awake Mice
Publish Date : 2016-05-21

Extracellular Recording of Neuronal Activity Combined with Microiontophoretic Application of Neuroactive Substances in Awake Mice

قیمت : 16000 تومان
ویدئو مقاله
Construction of Cell-based Neurotransmitter Fluorescent Engineered Reporters (CNiFERs) for Optical Detection of Neurotransmitters In Vivo
Publish Date : 2016-05-12

Construction of Cell-based Neurotransmitter Fluorescent Engineered Reporters (CNiFERs) for Optical Detection of Neurotransmitters In Vivo

قیمت : 16000 تومان
ویدئو مقاله
Why Quantification Matters: Characterization of Phenotypes at the Drosophila Larval Neuromuscular Junction
Publish Date : 2016-05-12

Why Quantification Matters: Characterization of Phenotypes at the Drosophila Larval Neuromuscular Junction

قیمت : 16000 تومان
ویدئو مقاله
Combined Recording of Mechanically Stimulated Afferent Output and Nerve Terminal Labelling in Mouse Hair Follicle Lanceolate Endings
Publish Date : 2016-05-07

Combined Recording of Mechanically Stimulated Afferent Output and Nerve Terminal Labelling in Mouse Hair Follicle Lanceolate Endings

قیمت : 16000 تومان
ویدئو مقاله
Foraging Path-length Protocol for Drosophila melanogaster Larvae
Publish Date : 2016-04-23

Foraging Path-length Protocol for Drosophila melanogaster Larvae

قیمت : 16000 تومان
ویدئو مقاله
Optogenetic Functional MRI
Publish Date : 2016-04-19

Optogenetic Functional MRI

قیمت : 16000 تومان
ویدئو مقاله
A Method to Target and Isolate Airway-innervating Sensory Neurons in Mice
Publish Date : 2016-04-19

A Method to Target and Isolate Airway-innervating Sensory Neurons in Mice

قیمت : 16000 تومان
ویدئو مقاله
Combined Optogenetic and Freeze-fracture Replica Immunolabeling to Examine Input-specific Arrangement of Glutamate Receptors in the Mouse Amygdala
Publish Date : 2016-04-15

Combined Optogenetic and Freeze-fracture Replica Immunolabeling to Examine Input-specific Arrangement of Glutamate Receptors in the Mouse Amygdala

قیمت : 16000 تومان
ویدئو مقاله
In Vitro Modeling of Cancerous Neural Invasion: The Dorsal Root Ganglion Model
Publish Date : 2016-04-12

In Vitro Modeling of Cancerous Neural Invasion: The Dorsal Root Ganglion Model

قیمت : 16000 تومان
ویدئو مقاله
A Human-machine-interface Integrating Low-cost Sensors with a Neuromuscular Electrical Stimulation System for Post-stroke Balance Rehabilitation
Publish Date : 2016-04-12

A Human-machine-interface Integrating Low-cost Sensors with a Neuromuscular Electrical Stimulation System for Post-stroke Balance Rehabilitation

قیمت : 16000 تومان
ویدئو مقاله
Assessing Primary Neurogenesis in Xenopus Embryos Using Immunostaining
Publish Date : 2016-04-12

Assessing Primary Neurogenesis in Xenopus Embryos Using Immunostaining

قیمت : 16000 تومان
ویدئو مقاله
Optical Monitoring of Living Nerve Terminal Labeling in Hair Follicle Lanceolate Endings of the Ex Vivo Mouse Ear Skin
Publish Date : 2016-04-05

Optical Monitoring of Living Nerve Terminal Labeling in Hair Follicle Lanceolate Endings of the Ex Vivo Mouse Ear Skin

قیمت : 16000 تومان
ویدئو مقاله
Ex Vivo Optogenetic Dissection of Fear Circuits in Brain Slices
Publish Date : 2016-04-05

Ex Vivo Optogenetic Dissection of Fear Circuits in Brain Slices

قیمت : 16000 تومان
ویدئو مقاله
Experimental Strategies to Bridge Large Tissue Gaps in the Injured Spinal Cord after Acute and Chronic Lesion
Publish Date : 2016-04-05

Experimental Strategies to Bridge Large Tissue Gaps in the Injured Spinal Cord after Acute and Chronic Lesion

قیمت : 16000 تومان
ویدئو مقاله
Induction of an Isoelectric Brain State to Investigate the Impact of Endogenous Synaptic Activity on Neuronal Excitability In Vivo
Publish Date : 2016-03-31

Induction of an Isoelectric Brain State to Investigate the Impact of Endogenous Synaptic Activity on Neuronal Excitability In Vivo

قیمت : 16000 تومان
ویدئو مقاله

Scienceup شامل 4800 ویدئو آموزشی با کیفیت می باشد و روزانه 20 ویدئو به سایت اضافه می شود

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت باربد رایانه اکسین می باشد.